Solrød Ballroom - Foreningsvedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Solrød Ballroom med hjemsted i Solrød Kommune.
 2. Foreningen er medlem af Danmarks sportsdanseforbund (DS) og forpligtet til at overholde de regler, som er fastsat af forbundet.

§ 2. Foreningens formål:

 1. Foreningens formål er at tilbyde Ballroom dansetræning for alle interesserede, og derved give mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i danseaktiviteter, at udvikle medlemmernes evner og lyst til at engagere sig i sporten samt tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer:

 1. Som medlem af foreningen kan optages alle, som aktivt vil arbejde for foreningens formål.
 2. Medlemmer opdeles i 3 grupper:

Støttemedlemmer – Træningsmedlemmer – Turneringsmedlemmer.

§ 4. Kontingent:

 1. Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår, samt indeværende års budget, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 3. Foreningens midler opbevares på foreningens nemkonto.

§ 6. Generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelse på Facebook gruppen.
 3. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag til budget for indeværende år fremlægges til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og suppleant.
 9. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer som er i restance med kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen.
 2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
 3. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftlig.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medllemerne forlanger det. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig og moiveret dagsorden.
 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:

 1. Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer.
 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende regler.
 3. Formand og kasserer har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når de begge underskriver.
 4. Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.
 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.
 6. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.
 7. Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne: Formand, Næstformand og Kasserer på sit første møde, der skal afholdes umiddelbar efter den ordinære generalforsamling.
 8. For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg/genvalg. For at være valgbar, må personen ikke:          -Besidde bestyrelses- eller suppleantposter i andre danseforeninger.-Repræsentere andre danseforeninger ved turneringer.-Fungere som danseunderviser.
 9. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 10. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.
 11. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, som mindst skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem skal være medlem af bestyrelsen.

§ 11. Vedtægtsændring:

 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver både ordinær og ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 12. Opløsning:

 1. Forslag til opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes.
 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige formål.

Således vedtaget på den stifende generalforsamling den 4/10/2013 med ændringer vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 29/06/2020.

Underskrevet alle bestyrelsesmedlemmer.